Bo med bostadsrätt

Bra att veta när man bor med bostadsrätt

Du som bor med bostadsrätt i bostadsrättsföreningen Åsöparken har valt ett boende i flerbostadshus. Din lägenhet ägs, tillsammans med alla övriga lägenheter i huset, av föreningen.

Trots att du betalt insats eller köpt din bostadsrätt av någon tidigare boende äger du inte din lägenhet. Det du har köpt är nyttjanderätten till lägenheten för permanent boende utan begränsning i tiden. I praktiken betyder det också att du övertagit fullt ansvar för din bostadsrätt då det gäller lägenhetens inre underhåll och skötsel. Det ingår i ditt ansvar som bostadsrättshavare att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom.

Gemensamt ansvar

Som medlem i föreningen har du, tillsammans med de andra medlemmarna, ett ansvar för hela fastigheten och dess gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus, hiss, gård, område mot gatan m.m. Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen av fastigheten.

Varje medlem i föreningen har både rättigheter och skyldigheter. Vilka dessa är framgår framförallt av föreningens stadgar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Dessutom finns ordningsregler som antagits av föreningsstämman och som förtydligar vad som gäller för medlemmarna.

Att bo med bostadsrätt innebär att bo till självkostnadsprincip, föreningen ska över tiden varken gå med vinst eller förlust. Du kan alltså själv påverka din boendekostnad genom att hålla ned våra gemensamma drifts- och underhållskostnader (t.ex. reparationer och värmeförbrukning).

Vara med och besluta

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma då man går igenom föregående års räkenskaper samt hur styrelsen skött förvaltningen av föreningen under det gångna året. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Stämman beslutar bland annat om fastställande av balans- och resultaträkning och utser revisorer. Stämman ska också besluta om väsentliga till- och ombyggnader på föreningens fastighet.

Vid den ordinarie stämman väljer medlemmarna också en styrelse och beslutar i ärenden som styrelsen och enskilda medlemmar har fört fram till stämman. Om du som medlem vill få ett ärende (motion) behandlat på stämman måste du, enligt föreningens stadgar, skriftligen anmäla detta till styrelsen i god tid före stämman.

Styrelsen är föreningens verkställande organ och är i princip underordnad föreningsstämman. Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Det är till exempel styrelsens ansvar att besluta om storleken på avgiften och om vilka underhållsåtgärder som måste utföras på föreningens fastighet.

Givetvis kan du, när som helst under året, föra fram synpunkter eller förslag till styrelsen. Skriv ner dina tankar och skicka till föreningens e-postadress eller lägg i brevlådan på bottenvåningen. Styrelsen kommer sedan att behandla ärendet på ett styrelsemöte.

Avgift

Varje månad betalar du en avgift till föreningen. Avgiften skall täcka alla gemensamma kostnader för fastigheten. Föreningens totala avgift beslutas av styrelsen. Din månadsavgift beräknas efter din lägenhets andelsvärde i föreningen. En av styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att bevaka föreningens utgifter för att hålla din månadsavgift så låg som möjligt. Om man inte betalar avgiften i tid kan man förlora sin bostadsrätt.

Inre underhåll av lägenheten

Som medlem ansvarar du för och bekostar det inre underhållet i din lägenhet (se stadgarna). Kontakta alltid styrelsen innan du gör större förändringar i lägenheten. Under inga förhållanden får bärande konstruktioner (väggar) förändras eller övriga ingrepp utföras som kan riskera att förorsaka skador på fastigheten, till exempel vatten- och fuktskador.

Andrahandsuthyrning

En bostadsrättsförening upplåter lägenheter som permanentbostad åt medlemmarna. För uthyrning i andra hand måste du ha styrelsens tillstånd. Ansökan om tillstånd sker skriftligen till styrelsen. Enligt stadgarna tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Beslutet fattas efter gällande lagar och praxis på området. Styrelsen meddelar beslutet till dig skriftligen. Har du fått tillstånd att hyra ut i andra hand gäller särskilda regler för uthyrningen, du är till exempel fortfarande ansvarig för lägenheten och att hyresgästen är skötsam. Du har också ansvar för att avgiften betalas i tid.

Hyr aldrig ut utan styrelsens tillstånd – det strider mot bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Du riskerar att förlora din bostadsrätt.